logo logo

Personel Etik Komisyonu

YUSUF ZİYAATTİN CENİK-BAŞKAN (GENEL SEKRETER)

 

 

01.03.1965 yılında Amasya Merkez-Yeşil Yenice'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Amasya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cenik, 1992 yılından itibaren sırasıyla Tokat/Turhal, Bitlis/Hizan, Çankırı/Eldivan, Kırşehir ve Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı. 2004 yılında geldiği Adalet Bakanlığında Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

22.12.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi. Bu sırada sırası ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu Üyeliği görevlerini yapan Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Üyesi iken 06.06.2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanınca Yargıtay Genel Sekreterliğine seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DOĞAN KORKMAZ -ÜYE (21 HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

02.02.1966 tarihinde Göle'de doğmuştur. İncirli Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Korkmaz; sırasıyla Özvatan, Ergani, Gazipaşa, Elbistan, İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Doğan Korkmaz, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yüksek Lisans yapan Korkmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM -ÜYE (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

“Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri ile uluslararası ilişkiler, kanunlar, yargı reformu ve stratejik plandan sorumlu Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısıdır (2014-…). Sırasıyla, Cumhuriyet Savcılığı (1995-2002), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde hükümlü eğitiminden sorumlu tetkik hâkimliği (2002-2007) ve Yargıtay 19.HD. tetkik hâkimliği (2007-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalında” yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ise “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programlarını tamamlamıştır. Singapore Mediation Centre’de(SMC’de) arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk kurumlarını incelemiş, Türkiye’de de “Arabuluculuk Eğitim Programı”nı tamamlamış ve sınavlarını geçerek arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nden sorumludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin İnfaz (Execution) bölümünde 2 ay araştırma yapmış ve AİHM kararlarının infazına ilişkin uygulamayı ve AK Bakanlar Konseyi çalışmalarını gözlemlemiştir. “Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (2010-2014), Ankara 2014.”, “Terör Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2016)”, “Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2017)”, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları ile Karşılaştırılması, (Doç. Dr. İbrahim Şahbaz ile ortak kitap) 2017”, “Yargıtay Etik İlkeleri ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Çerçevesinde Yargı Yetkisinin Güncel Sorunlarının Değerlendirilmesi (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2018)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı kitapları ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 29 makalesi vardır. Çeşitli paneller ile ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri sunmuş, etik ile ilgili 7 Kitapta editörlük yapmıştır. Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunda Sekretarya görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yargıtay Personel Etik Komisyonu üyesidir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışmasında görev almıştır. Uluslararası ve ulusal projelerde kıdemli yönetici olarak da görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İLYAS ÖZBEK -ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

 

 

01.02.1970 tarihinde Yunak/Konya'da doğmuştur. Yunak Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Tokat'ta kısa dönem olarak tamamlamıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özbek; sırasıyla Erzurum, Sarıveliler ve Elmalı Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan İlyas Özbek, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

GÜLŞAH SİBEL AKBULUT -ÜYE (BİRİNCİ BAŞKANLIK TETKİK HÂKİMİ)

 

 

1983 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğmuştur. Yozgat Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur.

Ankara Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akbulut, Ladik Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Birinci Başkanlığında görevini sürdürmekte olan Gülşah Sibel Akbulut; İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

FEYZULLAH CÖMERT -ÜYE (19 CEZA DAİRESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 

 

GÜLAY KEVEN -ÜYE (HUKUK GENEL KURULU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım