logo logo

13 Nisan 2018

Genel Sekreterliğimize sayın Başkan ve Üyelerimizce iletilen bazı bilgilerden, 696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme kapsamında, sayın mensuplarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının kamu sağlık kuruluşlarında almış oldukları tedavi hizmetleri ile ilgili tedavi giderlerinin ne şekilde karşılanacağı noktasında bazı yanlış anlamaların bulunduğu değerlendirilmekle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Başkanlığımızca oluşturulan müstehak listelerinde yer alan sayın Başkan, Üye ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınları, yasal düzenleme gereğince SGK kapsamı dışına çıkartıldığından, kamu sağlık kuruluşlarından herhangi bir ödeme yapmaksızın yararlanabilecek olup, alınan tedaviye ilişkin faturalar ilgili sağlık kuruluşlarınca Yargıtay Başkanlığı adına düzenlenecektir.

Bu kapsamda, özel hastaneler ile kamu sağlık kuruluşları arasındaki fark, fiyatlandırmadan kaynaklanmakta olup, özel hastaneler ile yapılan sözleşme gereğince fiyatlandırmalar HUV (Hekim Uygulamaları Veri Tabanı) üzerinden, kamu sağlık kuruluşları ile tıp merkezleri ve özel poliklinikler yönünden ise SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) üzerinden fiyatlandırma işlemi yapılmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili yazı eki için tıklayınız.


28 Mart 2018

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesi ile Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin karşılanması hususunda yapılan düzenleme çerçevesinde, sigortalı eşlerin tedavi yardımından faydalanabilmesi için aşağıda yayınlanan dilekçenin doldurularak 15.04.2018 tarihine kadar Tedavi Bürosu Müdürlüğü’ne ulaştırılması hususu saygıyla duyurulur. 

İrtibat Tel: 0312 416 08 63-64 
Fax numarası: 0312 416 08 62

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız...11 Ocak 2018

Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesindeki "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir." hükmü uyarınca, uygulaması yapılacak olan tedavi yardımı hakkkında bilgi sayfasına erişmek için tıklayınız....


11 Ocak 2018

         Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesindeki "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir." hükmü uyarınca, kanunda sayılan hak sahiplerinin sağlık giderlerinin karşılanmasında, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik esas alınarak uygulama yapılacaktır.
 
        Anılan yasal düzenleme uyarınca, Başkanlığımızca gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda öncelikle hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla "müstehak listesi" oluşturulmaktadır. Belirlenecek olan hak sahipleri, SGK Genel Sağlık Sigortası mevzuatı kapsamı dışına çıkacağından, oluşturulacak müstehak listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve protokol imzalanacak özel hastaneler ile üniversite hastenelerine gönderilecektir.
 
        Başkanlığımız ile özel hasteneler ve üniversite hasteneleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, mevcut durumun anılan düzenlemeye uygun hale getirilmesi amacıyla protokoller hazırlanmaktadır. Protokollerin tamamlanmasından sonra, hak sahiplerinin anlaşmalı hastanelerden alacakları tedavi hizmetine ilişkin faturalar doğrudan kurumumuza gönderilecek ve yasal sınırlar çerçevesinde Yargıtay Bütçesinden karşılanacaktır. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinden sözkonusu protokollerin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte  hak sahiplerinin tedavi hizmeti alması karşılığında  ödedikleri tedavi ücretlerine ilişkin faturayı Tedavi Bürosu Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde, ödemiş oldukları bedel yasal sınırlar çerçevesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 
        Başkanlığımız ile Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacılar Birliği arasında "çatı protokoller" imzalanacak olup,  protokollere istinaden anlaşma yapan serbest diş hekimleri ve eczacılar tarafından düzenlenecek fatura ve reçete bedelleri de yine yasal sınırlar çerçevesinde Yargıtay Bütçesinden karşılanacaktır.
 
        Anlaşmalı Özel Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Özel Diş Tedavi Merkezleri, Serbest Diş Hekimleri ile Eczaneler Yargıtay Başkanlığımızın internet sitesi ve intranet sistemi  üzerinden güncellenerek yayınlanacaktır.
 
        Saygıyla duyurulur.       

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım