logo logo


YUSUF ZİYAATTİN CENİK-BAŞKAN (GENEL SEKRETER)

 

 

01.03.1965 yılında Amasya Merkez-Yeşil Yenice'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Amasya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cenik, 1992 yılından itibaren sırasıyla Tokat/Turhal, Bitlis/Hizan, Çankırı/Eldivan, Kırşehir ve Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı. 2004 yılında geldiği Adalet Bakanlığında Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

22.12.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi. Bu sırada sırası ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu Üyeliği görevlerini yapan Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Üyesi iken 06.06.2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanınca Yargıtay Genel Sekreterliğine seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DOĞAN KORKMAZ -ÜYE (21 HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

02.02.1966 tarihinde Göle'de doğmuştur. İncirli Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Korkmaz; sırasıyla Özvatan, Ergani, Gazipaşa, Elbistan, İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Doğan Korkmaz, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yüksek Lisans yapan Korkmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM -ÜYE (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

“Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri ile uluslararası ilişkiler, kanunlar, yargı reformu ve stratejik plandan sorumlu Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısıdır (2014-…). Sırasıyla, Cumhuriyet Savcılığı (1995-2002), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde hükümlü eğitiminden sorumlu tetkik hâkimliği (2002-2007) ve Yargıtay 19.HD. tetkik hâkimliği (2007-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalında” yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ise “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programlarını tamamlamıştır. Singapore Mediation Centre’de(SMC’de) arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk kurumlarını incelemiş, Türkiye’de de “Arabuluculuk Eğitim Programı”nı tamamlamış ve sınavlarını geçerek arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nden sorumludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin İnfaz (Execution) bölümünde 2 ay araştırma yapmış ve AİHM kararlarının infazına ilişkin uygulamayı ve AK Bakanlar Konseyi çalışmalarını gözlemlemiştir. “Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (2010-2014), Ankara 2014.”, “Terör Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2016)”, “Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2017)”, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları ile Karşılaştırılması, (Doç. Dr. İbrahim Şahbaz ile ortak kitap) 2017”, “Yargıtay Etik İlkeleri ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Çerçevesinde Yargı Yetkisinin Güncel Sorunlarının Değerlendirilmesi (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2018)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı kitapları ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 29 makalesi vardır. Çeşitli paneller ile ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri sunmuş, etik ile ilgili 7 Kitapta editörlük yapmıştır. Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunda Sekretarya görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yargıtay Personel Etik Komisyonu üyesidir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışmasında görev almıştır. Uluslararası ve ulusal projelerde kıdemli yönetici olarak da görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İLYAS ÖZBEK -ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

 

 

01.02.1970 tarihinde Yunak/Konya'da doğmuştur. Yunak Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Tokat'ta kısa dönem olarak tamamlamıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özbek; sırasıyla Erzurum, Sarıveliler ve Elmalı Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan İlyas Özbek, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

GÜLŞAH SİBEL AKBULUT -ÜYE (BİRİNCİ BAŞKANLIK TETKİK HÂKİMİ)

 

 

1983 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğmuştur. Yozgat Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur.

Ankara Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akbulut, Ladik Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Birinci Başkanlığında görevini sürdürmekte olan Gülşah Sibel Akbulut; İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

FEYZULLAH CÖMERT -ÜYE (19 CEZA DAİRESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 

 

GÜLAY KEVEN -ÜYE (HUKUK GENEL KURULU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

SADIK DEMİRCİOĞLU-BAŞKAN (4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI)

 

 

08.04.1956 tarihinde Kurşunlu'da doğmuştur. Pertevniyal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Lüleburgaz'da hâkim asteğmen olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Demircioğlu; sırasıyla Adana, Çorum, Hassa Hâkimliği, Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

15.04.2007 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Sadık Demircioğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 05.04.2017 tarihinde Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Demircioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

HAMİT DÜNDAR-BAŞKANVEKİLİ (13. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

31.10.1954 tarihinde Arsin'de doğmuştur. Trabzon Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1976 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Yüksekova'da yedek subay teğmen olarak yapmıştır.

Trabzon hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Dündar; sırasıyla Van Sorgu Hâkimliği, Hilvan Hâkimliği, Doğanhisar Hâkimliği, Bayburt Hâkimliği ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Urla Hâkimliği, Adalet Müfettişliği, Kayseri Hâkimliği ve Ankara 5. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

25.07.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Hamit Dündar, halen Onüçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen ve hukuki konularda 100'ü aşkın yayımlanmış makalesi bulunan Dündar, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

EYÜP SABRİ BAYDAR-ÜYE (11. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

01.01.1959 tarihinde Çorum'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Malatya'da yedek subay olarak yapmıştır.

Çorum hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Baydar; sırasıyla Beytüşşebap, Yahyalı, Yumurtalık, Fethiye ve Bursa Hâkimliği ile İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Eyüp Sabri Baydar, halen Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Baydar, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ÜMRAN GÖRMEZ-ÜYE (20. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

02.11.1968 tarihinde Ereğli/Konya'da doğmuştur. Ereğli Cumhuriyet Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur.

Aksaray hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Görmez; sırasıyla Dicle, Horasan, Banaz, Çarşamba Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ümran Görmez, halen Yargıtay Yirminci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Almanca bilen Görmez, iki çocuk annesidir.

 

DUDU İREM TOROS-ÜYE (19. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

05/10/1969 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Sivas İ. H. Lisesini bitirmiş,Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur.

Sivas hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Toros sırasıyla Özvatan,Sincik Cumhuriyet Savcılığı,Göksun hakimliği, Adalet bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi üyeliği ve hakimliği görevlerinde bulunmuştur

15/12/2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Dudu İrem Toros , halen Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilmekte olan Toros, evli ve 2 çocuk annesidir.

 

ALİ KARAISLI-ÜYE (13. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

05.05.1957 tarihinde Tavas'ta doğmuştur. Bolu Erkek Öğretmen Okulunu bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Çorlu'da yedek subay olarak yapmıştır.

Denizli hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Karaıslı; sırasıyla Malazgirt, Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı, Afşin Asliye Ceza Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği ile Daire Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Karaıslı, halen Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

NEVZAT ÖZSOY-ÜYE (8. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

01.05.1966 tarihinde Silifke'de doğmuştur. Silifke Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini Etimesgut'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özsoy; sırasıyla İskenderun ve Solhan Cumhuriyet Savcılığı, Karaisalı Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve İzmir Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Nevzat Özsoy, halen Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Özsoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Özsoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ABDURRAHİM DEMİRCİ-ÜYE (15. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ)

 

 

12.01.1956 tarihinde Kastamonu'da doğmuştur. Boyabat Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Etimesgut'ta Zırhlı Birlikler Askeri Mahkemesi'nde yedek subay olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Demirci; sırasıyla Ilgın, Muş, Ömerli ve Osmancık Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Onbeşinci Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Abdurrahim Demirci, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

MEHMET TOPRAK-ÜYE (18. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ)

 

 

15.02.1963 tarihinde İslâhiye'de doğmuştur. İslâhiye Lisesini bitirmiş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Gaziantep hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Toprak; sırasıyla Suşehri ve Hilvan Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Mehmet Toprak, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ABDULLAH AYDIN KUYUCU-ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

 

 

20.01.1966 tarihinde Ödemiş/Birgi'de doğmuştur. Ödemiş Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Sivas'ta kısa dönem olarak yapmıştır.

Ödemiş hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kuyucu; sırasıyla Hınıs, Şemdinli, Sarıyahşi Cumhuriyet Savcılığı ve Adalet Müfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan Abdullah Aydın Kuyucu, İngilizce bilmektedir. “Ceza Muhakemesi Hukunda Kanun Yararına Bozma” ile "Noterlerin ve Diğer Noterlik Görevlilerinin Cezai Sorumluluğu" hakkında eserleri ve “Savcılığın Ceza Adalet Sistemi İçindeki Rolü, Örgütlenmesi” konusunda yayımlanmış sunumu bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. İNAYET AYDIN-ÜYE (ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ)

 

 

1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.1988 Yılında A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını kazandı, aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University of Cincinnati’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1997’de Doçent, 2003'te Profesör olarak atandı. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Yüzlerce kamu ve özel sektör kurumunda hizmet içi eğitim ve yönetim seminerlerinde programcı, koordinatör ve öğretici olarak görev aldı; ihtiyaç saptama ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Etik Eğitimi ve Yönetici Eğitimi seminerleri vermektedir. Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, , Eğitim ve Öğretimde Etik, Kamu ve Özel Kesimde Hizmet İçi Eğitim, Akademik Etik gibi 10 kitabı bulunmaktadır. Türkçe ve yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Avrupa Konseyi ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu işbirliğinde yürütülen “Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey-(TYEC1)” ve “ Project on Consolidating Ethics in the Public Sector in Turkey(TYEC 2)”projeleri ie Avrupa Birliği ve Hakimler Savcılar Kurulu işbirliğinde yürütülen “Project of Strengthening Judicial Ethics in Turkey” projelerinde danışman ve uzman olarak görev aldı.

YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU SEKRETARYASI

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM-SEKRETARYA İŞLEMLERİ (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

“Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri ile uluslararası ilişkiler, kanunlar, yargı reformu ve stratejik plandan sorumlu Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısıdır (2014-…). Sırasıyla, Cumhuriyet Savcılığı (1995-2002), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde hükümlü eğitiminden sorumlu tetkik hâkimliği (2002-2007) ve Yargıtay 19.HD. tetkik hâkimliği (2007-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalında” yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ise “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programlarını tamamlamıştır. Singapore Mediation Centre’de(SMC’de) arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk kurumlarını incelemiş, Türkiye’de de “Arabuluculuk Eğitim Programı”nı tamamlamış ve sınavlarını geçerek arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nden sorumludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin İnfaz (Execution) bölümünde 2 ay araştırma yapmış ve AİHM kararlarının infazına ilişkin uygulamayı ve AK Bakanlar Konseyi çalışmalarını gözlemlemiştir. “Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (2010-2014), Ankara 2014.”, “Terör Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2016)”, “Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2017)”, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları ile Karşılaştırılması, (Doç. Dr. İbrahim Şahbaz ile ortak kitap) 2017”, “Yargıtay Etik İlkeleri ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Çerçevesinde Yargı Yetkisinin Güncel Sorunlarının Değerlendirilmesi (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2018)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı kitapları ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 29 makalesi vardır. Çeşitli paneller ile ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri sunmuş, etik ile ilgili 7 Kitapta editörlük yapmıştır. Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunda Sekretarya görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yargıtay Personel Etik Komisyonu üyesidir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışmasında görev almıştır. Uluslararası ve ulusal projelerde kıdemli yönetici olarak da görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


09 Mayıs 2018

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediliyor. 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde etik eğitimine katılan125 hukuk öğrencisi sertifikalarını törenle aldı.

Bilgi notu için tıklayınız.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

20 Nisan 2018

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hukukta Mesleki Deontoloji Dersi” Öğrencileri, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA Başkanlığında toplanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından 19.10.2017’de oybirliği ile kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri”,  “Hukukta Mesleki Deontoloji” dersi kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimlerde kaynak eserler arasında yer alıyor.

Ayrıca, “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında etik kolaylaştırıcısı olacak hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitimi devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 öğrenciye eğitim vermesi planlanan 20 kişilik “etik kolaylaştırıcısı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 8 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında; planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde, Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü, Yargıtay Etik İlkeleri,Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, Osmanlı İmparatorluğu kadılık sisteminde ve Mecelle’de yazılı etik ilkeler hakkında da bilgiler verildi. “Etik kolaylaştırıcısı öğrenciler”, 28Nisan 2018 tarihinden itibaren, 2 gün boyunca toplam 16 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay Personeli de derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

Yüksek mahkemelerin eğitici görevinin bir gereği olarak planlanan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

19 Nisan 2018

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” kapsamındaki eğitimler Pazar günü de devam etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye devam ediliyor. 8 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “etik kolaylaştırıcısı” olanYargıtay Cumhuriyet Savcıları; Abdullah Aydın Kuyucu, İsmail Aydın, Haluk Beşer, Halil İbrahim Çiftçi, Sacit Yılmaz, Şahika Onganer, Arif Altınkök, Halit Eriş, Yüksel Uralçin, Özkan Balcı ve Ahmet Karabulut “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” konusunda öğrencilere eğitim verdiler.

“Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” hakkındaki eğitimler ise Yargıtay personeli ve etik kolaylaştırıcıları;Gülay Keven, Sibel Elmacı, Selma Demirbağ, Seçkin Gül, Meliha Güvel, Levent Yiğit, Nazan Dizbay, Esra Semen, Tülin Çınar ve Selma Dalkılıç tarafından verildi.

Eğitimin ardından tüm katılımcılara “katılım belgesi” verildi.

Tüm eğitimleri tamamlayan öğrencilere eğitimde görev alan Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli tarafından katılım belgesi verildi.

“Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında yapılıyor.

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı “Uzmanlar Çalışma Grubu Toplantısı”nda geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 

Yargıtay’ın ev sahipliğinde 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 4’üncü yüksek mahkemeler zirvesinde “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının sonuçlarının, İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinin iyi uygulama örneği olarak 5 kıtadan gelen ve farklı hukuk sistemlerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarına tanıtılması da planlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım